منتدى على الانترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1904.10 3.3200 0.1700 1908.57 1902.66 03:55:57
گرم 61.22 0.1067 0.0055 61.36 61.17 03:55:57
کیلوگرم 61218.19 106.7404 5.4656 61361.90 61171.89 03:55:57
تولا 714.04 1.2450 0.0638 715.71 713.50 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.32 0.1000 0.4300 24.42 24.24 03:55:34
گرم 0.78 0.0032 0.0138 0.79 0.78 03:55:34
کیلوگرم 781.91 3.2151 13.8248 785.12 779.33 03:55:34
تولا 9.12 0.0375 0.1613 9.16 9.09 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 880.35 3.7000 0.4200 883.70 877.20 03:55:58
گرم 28.30 0.1190 0.0135 28.41 28.20 03:55:58
کیلوگرم 28303.89 118.9577 13.5033 28411.59 28202.61 03:55:58
تولا 330.13 1.3875 0.1575 331.39 328.95 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2349.20 4.9500 0.2100 2349.20 2337.90 03:54:17
گرم 75.53 0.1591 0.0068 75.53 75.17 03:54:17
کیلوگرم 75528.48 159.1461 6.7517 75528.48 75165.17 03:54:17
تولا 880.95 1.8563 0.0788 880.95 876.71 03:54:17

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1617.15 2.8197 0.1700 1620.95 1615.93 03:55:57
گرم 51.99 0.0907 0.0055 52.11 51.95 03:55:57
کیلوگرم 51992.61 90.6546 5.4656 52114.67 51953.29 03:55:57
تولا 606.43 1.0574 0.0638 607.86 605.97 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.65 0.0849 0.4300 20.74 20.59 03:55:34
گرم 0.66 0.0027 0.0138 0.67 0.66 03:55:34
کیلوگرم 664.07 2.7306 13.8248 666.80 661.89 03:55:34
تولا 7.75 0.0318 0.1613 7.78 7.72 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 747.68 3.1424 0.4200 750.53 745.01 03:55:58
گرم 24.04 0.1010 0.0135 24.13 23.95 03:55:58
کیلوگرم 24038.49 101.0308 13.5033 24129.97 23952.48 03:55:58
تولا 280.38 1.1784 0.1575 281.45 279.38 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1995.18 4.2040 0.2100 1995.18 1985.58 03:54:17
گرم 64.15 0.1352 0.0068 64.15 63.84 03:54:17
کیلوگرم 64146.34 135.1628 6.7517 64146.34 63837.78 03:54:17
تولا 748.19 1.5765 0.0788 748.19 744.59 03:54:17

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1461.59 2.5484 0.1700 1465.02 1460.48 03:55:57
گرم 46.99 0.0819 0.0055 47.10 46.96 03:55:57
کیلوگرم 46991.08 81.9339 5.4656 47101.40 46955.55 03:55:57
تولا 548.10 0.9557 0.0638 549.38 547.68 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.67 0.0768 0.4300 18.74 18.61 03:55:34
گرم 0.60 0.0025 0.0138 0.60 0.60 03:55:34
کیلوگرم 600.19 2.4679 13.8248 602.66 598.22 03:55:34
تولا 7.00 0.0288 0.1613 7.03 6.98 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 675.76 2.8401 0.4200 678.33 673.34 03:55:58
گرم 21.73 0.0913 0.0135 21.81 21.65 03:55:58
کیلوگرم 21726.06 91.3119 13.5033 21808.74 21648.33 03:55:58
تولا 253.41 1.0650 0.1575 254.37 252.50 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1803.25 3.7996 0.2100 1803.25 1794.57 03:54:17
گرم 57.98 0.1222 0.0068 57.98 57.70 03:54:17
کیلوگرم 57975.66 122.1605 6.7517 57975.66 57696.79 03:54:17
تولا 676.22 1.4249 0.0788 676.22 672.97 03:54:17

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6994.71 12.1960 0.1700 7011.13 6989.42 03:55:57
گرم 224.89 0.3921 0.0055 225.41 224.72 03:55:57
کیلوگرم 224885.02 392.1109 5.4656 225412.96 224714.95 03:55:57
تولا 2623.02 4.5735 0.0638 2629.18 2621.03 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 89.34 0.3674 0.4300 89.71 89.05 03:55:34
گرم 2.87 0.0118 0.0138 2.88 2.86 03:55:34
کیلوگرم 2872.33 11.8106 13.8248 2884.14 2862.88 03:55:34
تولا 33.50 0.1378 0.1613 33.64 33.39 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3233.97 13.5920 0.4200 3246.27 3222.39 03:55:58
گرم 103.97 0.4370 0.0135 104.37 103.60 03:55:58
کیلوگرم 103974.33 436.9910 13.5033 104369.99 103602.30 03:55:58
تولا 1212.74 5.0970 0.1575 1217.35 1208.40 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8629.79 18.1838 0.2100 8629.79 8588.28 03:54:17
گرم 277.45 0.5846 0.0068 277.45 276.12 03:54:17
کیلوگرم 277453.86 584.6231 6.7517 277453.86 276119.27 03:54:17
تولا 3236.17 6.8189 0.0788 3236.17 3220.61 03:54:17

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2513.03 4.3817 0.1700 2518.93 2511.13 03:55:57
گرم 80.80 0.1409 0.0055 80.99 80.73 03:55:57
کیلوگرم 80795.77 140.8760 5.4656 80985.44 80734.67 03:55:57
تولا 942.39 1.6432 0.0638 944.60 941.67 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.10 0.1320 0.4300 32.23 31.99 03:55:34
گرم 1.03 0.0042 0.0138 1.04 1.03 03:55:34
کیلوگرم 1031.96 4.2433 13.8248 1036.20 1028.56 03:55:34
تولا 12.04 0.0495 0.1613 12.09 12.00 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1161.89 4.8833 0.4200 1166.31 1157.73 03:55:58
گرم 37.36 0.1570 0.0135 37.50 37.22 03:55:58
کیلوگرم 37355.47 157.0003 13.5033 37497.62 37221.81 03:55:58
تولا 435.71 1.8312 0.1575 437.37 434.15 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3100.47 6.5330 0.2100 3100.47 3085.56 03:54:17
گرم 99.68 0.2100 0.0068 99.68 99.20 03:54:17
کیلوگرم 99682.48 210.0410 6.7517 99682.48 99203.00 03:54:17
تولا 1162.68 2.4499 0.0788 1162.68 1157.09 03:54:17

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12770.04 22.2659 0.1700 12800.02 12760.38 03:55:57
گرم 410.57 0.7159 0.0055 411.53 410.26 03:55:57
کیلوگرم 410565.92 715.8652 5.4656 411529.75 410255.42 03:55:57
تولا 4788.77 8.3497 0.0638 4800.01 4785.15 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 163.10 0.6707 0.4300 163.78 162.57 03:55:34
گرم 5.24 0.0216 0.0138 5.27 5.23 03:55:34
کیلوگرم 5243.93 21.5622 13.8248 5265.49 5226.68 03:55:34
تولا 61.16 0.2515 0.1613 61.42 60.96 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5904.16 24.8144 0.4200 5926.62 5883.03 03:55:58
گرم 189.82 0.7978 0.0135 190.55 189.14 03:55:58
کیلوگرم 189822.86 797.8015 13.5033 190545.19 189143.65 03:55:58
تولا 2214.06 9.3054 0.1575 2222.49 2206.14 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15755.14 33.1977 0.2100 15755.14 15679.36 03:54:17
گرم 506.54 1.0673 0.0068 506.54 504.10 03:54:17
کیلوگرم 506539.29 1067.3291 6.7517 506539.29 504102.76 03:54:17
تولا 5908.18 12.4491 0.0788 5908.18 5879.76 03:54:17

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 199035.57 347.0396 0.1700 199502.82 198885.05 03:55:57
گرم 6399.14 11.1576 0.0055 6414.16 6394.30 03:55:57
کیلوگرم 6399137.49 11157.5739 5.4656 6414159.89 6394298.06 03:55:57
تولا 74638.39 130.1399 0.0638 74813.61 74581.95 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2542.17 10.4530 0.4300 2552.62 2533.81 03:55:34
گرم 81.73 0.3361 0.0138 82.07 81.46 03:55:34
کیلوگرم 81732.59 336.0715 13.8248 82068.66 81463.73 03:55:34
تولا 953.31 3.9199 0.1613 957.23 950.18 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92022.99 386.7610 0.4200 92373.16 91693.72 03:55:58
گرم 2958.61 12.4347 0.0135 2969.87 2948.02 03:55:58
کیلوگرم 2958605.48 12434.6456 13.5033 2969863.87 2948019.23 03:55:58
تولا 34508.65 145.0355 0.1575 34639.96 34385.17 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 245561.88 517.4235 0.2100 245561.88 244380.69 03:54:17
گرم 7895.00 16.6356 0.0068 7895.00 7857.02 03:54:17
کیلوگرم 7894991.75 16635.5394 6.7517 7894991.75 7857015.67 03:54:17
تولا 92085.77 194.0340 0.0788 92085.77 91642.83 03:54:17

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16650.78 29.0324 0.1700 16689.87 16638.19 03:55:57
گرم 535.34 0.9334 0.0055 536.59 534.93 03:55:57
کیلوگرم 535334.71 933.4128 5.4656 536591.45 534929.86 03:55:57
تولا 6244.05 10.8872 0.0638 6258.71 6239.33 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 212.67 0.8745 0.4300 213.55 211.97 03:55:34
گرم 6.84 0.0281 0.0138 6.87 6.82 03:55:34
کیلوگرم 6837.53 28.1148 13.8248 6865.64 6815.04 03:55:34
تولا 79.75 0.3279 0.1613 80.08 79.49 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7698.40 32.3554 0.4200 7727.69 7670.85 03:55:58
گرم 247.51 1.0402 0.0135 248.45 246.62 03:55:58
کیلوگرم 247509.01 1040.2492 13.5033 248450.86 246623.40 03:55:58
تولا 2886.90 12.1333 0.1575 2897.89 2876.57 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20543.05 43.2863 0.2100 20543.05 20444.23 03:54:17
گرم 660.47 1.3917 0.0068 660.47 657.30 03:54:17
کیلوگرم 660473.88 1391.6847 6.7517 660473.88 657296.90 03:54:17
تولا 7703.65 16.2324 0.0788 7703.65 7666.59 03:54:17

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1732.16 3.0202 0.1700 1736.23 1730.85 03:55:57
گرم 55.69 0.0971 0.0055 55.82 55.65 03:55:57
کیلوگرم 55690.19 97.1017 5.4656 55820.92 55648.07 03:55:57
تولا 649.56 1.1326 0.0638 651.09 649.07 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.12 0.0910 0.4300 22.21 22.05 03:55:34
گرم 0.71 0.0029 0.0138 0.71 0.71 03:55:34
کیلوگرم 711.30 2.9248 13.8248 714.22 708.96 03:55:34
تولا 8.30 0.0341 0.1613 8.33 8.27 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 800.85 3.3659 0.4200 803.90 797.99 03:55:58
گرم 25.75 0.1082 0.0135 25.85 25.66 03:55:58
کیلوگرم 25748.05 108.2158 13.5033 25846.03 25655.92 03:55:58
تولا 300.32 1.2622 0.1575 301.46 299.25 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2137.07 4.5030 0.2100 2137.07 2126.79 03:54:17
گرم 68.71 0.1448 0.0068 68.71 68.38 03:54:17
کیلوگرم 68708.26 144.7752 6.7517 68708.26 68377.76 03:54:17
تولا 801.40 1.6886 0.0788 801.40 797.55 03:54:17

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140189.36 244.4350 0.1700 140518.47 140083.34 03:55:57
گرم 4507.19 7.8588 0.0055 4517.77 4503.78 03:55:57
کیلوگرم 4507189.30 7858.7619 5.4656 4517770.23 4503780.68 03:55:57
تولا 52571.05 91.6632 0.0638 52694.46 52531.29 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1790.56 7.3625 0.4300 1797.92 1784.67 03:55:34
گرم 57.57 0.2367 0.0138 57.80 57.38 03:55:34
کیلوگرم 57567.80 236.7097 13.8248 57804.51 57378.43 03:55:34
تولا 671.46 2.7609 0.1613 674.22 669.25 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64815.77 272.4125 0.4200 65062.41 64583.85 03:55:58
گرم 2083.88 8.7583 0.0135 2091.81 2076.42 03:55:58
کیلوگرم 2083873.80 8758.2587 13.5033 2091803.58 2076417.44 03:55:58
تولا 24305.93 102.1548 0.1575 24398.42 24218.96 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 172959.85 364.4438 0.2100 172959.85 172127.89 03:54:17
گرم 5560.79 11.7171 0.0068 5560.79 5534.04 03:54:17
کیلوگرم 5560784.16 11717.1299 6.7517 5560784.16 5534035.96 03:54:17
تولا 64859.99 136.6665 0.0788 64859.99 64548.01 03:54:17

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14756.97 25.7303 0.1700 14791.61 14745.81 03:55:57
گرم 474.45 0.8272 0.0055 475.56 474.09 03:55:57
کیلوگرم 474447.10 827.2488 5.4656 475560.90 474088.29 03:55:57
تولا 5533.87 9.6489 0.0638 5546.86 5529.68 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 188.48 0.7750 0.4300 189.26 187.86 03:55:34
گرم 6.06 0.0249 0.0138 6.08 6.04 03:55:34
کیلوگرم 6059.85 24.9171 13.8248 6084.76 6039.91 03:55:34
تولا 70.68 0.2906 0.1613 70.97 70.45 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6822.80 28.6754 0.4200 6848.76 6798.39 03:55:58
گرم 219.36 0.9219 0.0135 220.19 218.57 03:55:58
کیلوگرم 219357.97 921.9339 13.5033 220192.69 218573.08 03:55:58
تولا 2558.55 10.7533 0.1575 2568.29 2549.40 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18206.53 38.3630 0.2100 18206.53 18118.96 03:54:17
گرم 585.35 1.2334 0.0068 585.35 582.54 03:54:17
کیلوگرم 585353.25 1233.3980 6.7517 585353.25 582537.62 03:54:17
تولا 6827.46 14.3861 0.0788 6827.46 6794.61 03:54:17

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2674.69 4.6636 0.1700 2680.97 2672.67 03:55:57
گرم 85.99 0.1499 0.0055 86.20 85.93 03:55:57
کیلوگرم 85993.19 149.9382 5.4656 86195.07 85928.16 03:55:57
تولا 1003.01 1.7489 0.0638 1005.36 1002.25 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.16 0.1405 0.4300 34.30 34.05 03:55:34
گرم 1.10 0.0045 0.0138 1.10 1.09 03:55:34
کیلوگرم 1098.34 4.5162 13.8248 1102.86 1094.73 03:55:34
تولا 12.81 0.0527 0.1613 12.86 12.77 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1236.63 5.1974 0.4200 1241.33 1232.20 03:55:58
گرم 39.76 0.1671 0.0135 39.91 39.62 03:55:58
کیلوگرم 39758.47 167.0998 13.5033 39909.77 39616.21 03:55:58
تولا 463.74 1.9490 0.1575 465.50 462.08 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3299.92 6.9533 0.2100 3299.92 3284.05 03:54:17
گرم 106.09 0.2236 0.0068 106.09 105.58 03:54:17
کیلوگرم 106094.85 223.5525 6.7517 106094.85 105584.52 03:54:17
تولا 1237.47 2.6075 0.0788 1237.47 1231.52 03:54:17

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15612.67 27.2223 0.1700 15649.32 15600.86 03:55:57
گرم 501.96 0.8752 0.0055 503.14 501.58 03:55:57
کیلوگرم 501958.56 875.2179 5.4656 503136.94 501578.94 03:55:57
تولا 5854.75 10.2084 0.0638 5868.50 5850.33 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 199.41 0.8200 0.4300 200.23 198.76 03:55:34
گرم 6.41 0.0264 0.0138 6.44 6.39 03:55:34
کیلوگرم 6411.23 26.3620 13.8248 6437.60 6390.15 03:55:34
تولا 74.78 0.3075 0.1613 75.09 74.53 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7218.43 30.3382 0.4200 7245.90 7192.60 03:55:58
گرم 232.08 0.9754 0.0135 232.96 231.25 03:55:58
کیلوگرم 232077.73 975.3934 13.5033 232960.86 231247.33 03:55:58
تولا 2706.91 11.3768 0.1575 2717.21 2697.23 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19262.27 40.5875 0.2100 19262.27 19169.61 03:54:17
گرم 619.30 1.3049 0.0068 619.30 616.32 03:54:17
کیلوگرم 619295.75 1304.9183 6.7517 619295.75 616316.85 03:54:17
تولا 7223.35 15.2203 0.0788 7223.35 7188.61 03:54:17

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 582.65 1.0159 0.1700 584.02 582.21 03:55:57
گرم 18.73 0.0327 0.0055 18.78 18.72 03:55:57
کیلوگرم 18732.77 32.6626 5.4656 18776.74 18718.60 03:55:57
تولا 218.50 0.3810 0.0638 219.01 218.33 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.44 0.0306 0.4300 7.47 7.42 03:55:34
گرم 0.24 0.0010 0.0138 0.24 0.24 03:55:34
کیلوگرم 239.26 0.9838 13.8248 240.25 238.48 03:55:34
تولا 2.79 0.0115 0.1613 2.80 2.78 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 269.39 1.1322 0.4200 270.41 268.42 03:55:58
گرم 8.66 0.0364 0.0135 8.69 8.63 03:55:58
کیلوگرم 8660.99 36.4010 13.5033 8693.95 8630.00 03:55:58
تولا 101.02 0.4246 0.1575 101.40 100.66 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 718.86 1.5147 0.2100 718.86 715.40 03:54:17
گرم 23.11 0.0487 0.0068 23.11 23.00 03:54:17
کیلوگرم 23111.71 48.6987 6.7517 23111.71 23000.54 03:54:17
تولا 269.57 0.5680 0.0788 269.57 268.27 03:54:17

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7949.62 13.8610 0.1700 7968.28 7943.61 03:55:57
گرم 255.59 0.4456 0.0055 256.19 255.39 03:55:57
کیلوگرم 255585.95 445.6412 5.4656 256185.95 255392.66 03:55:57
تولا 2981.11 5.1979 0.0638 2988.11 2978.85 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 101.54 0.4175 0.4300 101.95 101.20 03:55:34
گرم 3.26 0.0134 0.0138 3.28 3.25 03:55:34
کیلوگرم 3264.46 13.4229 13.8248 3277.88 3253.72 03:55:34
تولا 38.08 0.1566 0.1613 38.23 37.95 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3675.46 15.4475 0.4200 3689.45 3662.31 03:55:58
گرم 118.17 0.4966 0.0135 118.62 117.75 03:55:58
کیلوگرم 118168.74 496.6483 13.5033 118618.40 117745.91 03:55:58
تولا 1378.30 5.7928 0.1575 1383.54 1373.37 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9807.91 20.6663 0.2100 9807.91 9760.73 03:54:17
گرم 315.33 0.6644 0.0068 315.33 313.81 03:54:17
کیلوگرم 315331.39 664.4349 6.7517 315331.39 313814.60 03:54:17
تولا 3677.97 7.7498 0.0788 3677.97 3660.28 03:54:17

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17525.15 30.5569 0.1700 17566.29 17511.89 03:55:57
گرم 563.45 0.9824 0.0055 564.77 563.02 03:55:57
کیلوگرم 563446.11 982.4280 5.4656 564768.83 563019.99 03:55:57
تولا 6571.93 11.4589 0.0638 6587.36 6566.96 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 223.84 0.9204 0.4300 224.76 223.10 03:55:34
گرم 7.20 0.0296 0.0138 7.23 7.17 03:55:34
کیلوگرم 7196.58 29.5912 13.8248 7226.17 7172.91 03:55:34
تولا 83.94 0.3451 0.1613 84.28 83.66 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8102.65 34.0544 0.4200 8133.49 8073.66 03:55:58
گرم 260.51 1.0949 0.0135 261.50 259.57 03:55:58
کیلوگرم 260506.16 1094.8745 13.5033 261497.47 259574.04 03:55:58
تولا 3038.50 12.7704 0.1575 3050.06 3027.63 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21621.80 45.5593 0.2100 21621.80 21517.80 03:54:17
گرم 695.16 1.4648 0.0068 695.16 691.81 03:54:17
کیلوگرم 695156.55 1464.7646 6.7517 695156.55 691812.75 03:54:17
تولا 8108.18 17.0848 0.0788 8108.18 8069.18 03:54:17

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 307607.36 536.3460 0.1700 308329.48 307374.72 03:55:57
گرم 9889.81 17.2439 0.0055 9913.02 9882.33 03:55:57
کیلوگرم 9889798.74 17243.9115 5.4656 9913015.69 9882319.45 03:55:57
تولا 115352.84 201.1299 0.0638 115623.64 115265.61 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3928.90 16.1550 0.4300 3945.05 3915.97 03:55:34
گرم 126.32 0.5194 0.0138 126.84 125.90 03:55:34
کیلوگرم 126316.85 519.3949 13.8248 126836.24 125901.33 03:55:34
تولا 1473.34 6.0581 0.1613 1479.40 1468.49 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 142220.54 597.7350 0.4200 142761.74 141711.66 03:55:58
گرم 4572.50 19.2176 0.0135 4589.90 4556.14 03:55:58
کیلوگرم 4572493.21 19217.6122 13.5033 4589892.94 4556132.27 03:55:58
تولا 53332.74 224.1508 0.1575 53535.69 53141.91 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 379513.26 799.6725 0.2100 379513.26 377687.75 03:54:17
گرم 12201.63 25.7101 0.0068 12201.63 12142.94 03:54:17
کیلوگرم 12201625.54 25710.0487 6.7517 12201625.54 12142933.91 03:54:17
تولا 142317.58 299.8774 0.0788 142317.58 141633.01 03:54:17

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6934.73 12.0914 0.1700 6951.01 6929.49 03:55:57
گرم 222.96 0.3887 0.0055 223.48 222.79 03:55:57
کیلوگرم 222956.65 388.7485 5.4656 223480.06 222788.04 03:55:57
تولا 2600.53 4.5343 0.0638 2606.63 2598.56 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 88.57 0.3642 0.4300 88.94 88.28 03:55:34
گرم 2.85 0.0117 0.0138 2.86 2.84 03:55:34
کیلوگرم 2847.70 11.7093 13.8248 2859.41 2838.33 03:55:34
تولا 33.22 0.1366 0.1613 33.35 33.11 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3206.23 13.4754 0.4200 3218.44 3194.76 03:55:58
گرم 103.08 0.4332 0.0135 103.48 102.71 03:55:58
کیلوگرم 103082.76 433.2438 13.5033 103475.02 102713.92 03:55:58
تولا 1202.34 5.0533 0.1575 1206.91 1198.04 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8555.79 18.0279 0.2100 8555.79 8514.63 03:54:17
گرم 275.07 0.5796 0.0068 275.07 273.75 03:54:17
کیلوگرم 275074.72 579.6100 6.7517 275074.72 273751.56 03:54:17
تولا 3208.42 6.7605 0.0788 3208.42 3192.99 03:54:17

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147374.48 256.9630 0.1700 147720.46 147263.03 03:55:57
گرم 4738.20 8.2616 0.0055 4749.32 4734.62 03:55:57
کیلوگرم 4738196.15 8261.5468 5.4656 4749319.37 4734612.83 03:55:57
تولا 55265.47 96.3612 0.0638 55395.21 55223.68 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1882.33 7.7399 0.4300 1890.07 1876.14 03:55:34
گرم 60.52 0.2488 0.0138 60.77 60.32 03:55:34
کیلوگرم 60518.32 248.8418 13.8248 60767.16 60319.25 03:55:34
تولا 705.87 2.9024 0.1613 708.78 703.55 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 68137.77 286.3745 0.4200 68397.05 67893.96 03:55:58
گرم 2190.68 9.2072 0.0135 2199.02 2182.84 03:55:58
کیلوگرم 2190678.52 9207.1455 13.5033 2199014.72 2182840.01 03:55:58
تولا 25551.68 107.3905 0.1575 25648.91 25460.26 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 181824.56 383.1226 0.2100 181824.56 180949.95 03:54:17
گرم 5845.80 12.3177 0.0068 5845.80 5817.68 03:54:17
کیلوگرم 5845790.87 12317.6676 6.7517 5845790.87 5817671.75 03:54:17
تولا 68184.26 143.6711 0.0788 68184.26 67856.28 03:54:17

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7141.14 12.4513 0.1700 7157.90 7135.74 03:55:57
گرم 229.59 0.4003 0.0055 230.13 229.42 03:55:57
کیلوگرم 229592.70 400.3192 5.4656 230131.69 229419.07 03:55:57
تولا 2677.93 4.6693 0.0638 2684.21 2675.90 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 91.21 0.3750 0.4300 91.58 90.91 03:55:34
گرم 2.93 0.0121 0.0138 2.94 2.92 03:55:34
کیلوگرم 2932.46 12.0578 13.8248 2944.52 2922.81 03:55:34
تولا 34.20 0.1406 0.1613 34.34 34.09 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3301.66 13.8765 0.4200 3314.23 3289.85 03:55:58
گرم 106.15 0.4461 0.0135 106.55 105.77 03:55:58
کیلوگرم 106150.90 446.1389 13.5033 106554.84 105771.08 03:55:58
تولا 1238.13 5.2037 0.1575 1242.84 1233.69 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8810.44 18.5645 0.2100 8810.44 8768.06 03:54:17
گرم 283.26 0.5969 0.0068 283.26 281.90 03:54:17
کیلوگرم 283262.00 596.8614 6.7517 283262.00 281899.47 03:54:17
تولا 3303.92 6.9617 0.0788 3303.92 3288.02 03:54:17

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2593.00 4.5212 0.1700 2599.09 2591.04 03:55:57
گرم 83.37 0.1454 0.0055 83.56 83.30 03:55:57
کیلوگرم 83366.93 145.3591 5.4656 83562.64 83303.89 03:55:57
تولا 972.38 1.6954 0.0638 974.66 971.64 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.12 0.1362 0.4300 33.26 33.01 03:55:34
گرم 1.06 0.0044 0.0138 1.07 1.06 03:55:34
کیلوگرم 1064.80 4.3783 13.8248 1069.18 1061.30 03:55:34
تولا 12.42 0.0511 0.1613 12.47 12.38 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1198.86 5.0387 0.4200 1203.42 1194.57 03:55:58
گرم 38.54 0.1620 0.0135 38.69 38.41 03:55:58
کیلوگرم 38544.24 161.9966 13.5033 38690.91 38406.32 03:55:58
تولا 449.57 1.8895 0.1575 451.28 447.96 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3199.14 6.7409 0.2100 3199.14 3183.75 03:54:17
گرم 102.85 0.2167 0.0068 102.85 102.36 03:54:17
کیلوگرم 102854.68 216.7251 6.7517 102854.68 102359.93 03:54:17
تولا 1199.68 2.5278 0.0788 1199.68 1193.91 03:54:17

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12032.20 20.9794 0.1700 12060.44 12023.10 03:55:57
گرم 386.84 0.6745 0.0055 387.75 386.55 03:55:57
کیلوگرم 386843.87 674.5033 5.4656 387752.01 386551.31 03:55:57
تولا 4512.08 7.8673 0.0638 4522.67 4508.67 03:55:57
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 153.68 0.6319 0.4300 154.31 153.17 03:55:34
گرم 4.94 0.0203 0.0138 4.96 4.92 03:55:34
کیلوگرم 4940.94 20.3164 13.8248 4961.26 4924.69 03:55:34
تولا 57.63 0.2370 0.1613 57.87 57.44 03:55:34
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5563.02 23.3807 0.4200 5584.19 5543.11 03:55:58
گرم 178.86 0.7517 0.0135 179.54 178.22 03:55:58
کیلوگرم 178855.10 751.7054 13.5033 179535.70 178215.14 03:55:58
تولا 2086.13 8.7678 0.1575 2094.07 2078.67 03:55:58
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14844.83 31.2795 0.2100 14844.83 14773.42 03:54:17
گرم 477.27 1.0057 0.0068 477.27 474.98 03:54:17
کیلوگرم 477272.00 1005.6600 6.7517 477272.00 474976.25 03:54:17
تولا 5566.82 11.7298 0.0788 5566.82 5540.04 03:54:17
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62